Kadrovske odluke i rješenja Vlade FBiH

146

Vlada FBiH dala je prethodne saglasnosti za razrješenje Silvije Brčić vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, zbog isteka mandata, kao i za njeno ponovno imenovanje za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju.

Danas su donesene i odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora, uime državnog kapitala, u JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, te utvrđen tekst konkursa.

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti Zijada Krnjića direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zaključno sa 26.1.2018. godine, zbog isteka mandata i ponovno ga privremeno imenovala na ovu dužnost, na period od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, a mandat počinje teći od 27.1.2018. godine. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zaduženo da, u što kraćem roku, pripremi prijedloge akata potrebnih za provođenje procedure izbora kandidata za imenovanje direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević i federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović imenovani su za predstavnike Federalne vlade u Međuministarskom vijeću. Zakonom o utemeljenju Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine propisano je da ovo vijeće čine ministar finansija i trezora BiH, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te po dva predstavnika vlada entiteta iz mjerodavnih ministarstava. Međuministarsko vijeće ima obavezu da razmatra polugodišnje informacije o radu koje podnose direktor i zamjenici direktora Izvozno-kreditne agencije BiH i donosi smjernice koje su obavezujuće za njen rad.

Doneseno je Rješenje o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT-Computer Emergency Response Team) za institucije Federacije BiH u sastavu Edina Vuk (predsjednica), Ervin Hodžić, Saša Petrović, Kenan Osmanagić, Mensura Hasifić i Alan Ćatić (članovi). Institucije FBiH u smislu ovog rješenja su federalni organi uprave, federalne upravne organizacije i stručne službe Vlade FBiH.

Zadaci ove radne grupe su, između ostalog, aktivnosti koje se odnose na koordinaciju prevencije i zaštite od sigurnosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima u institucijama FBiH, prikupljanje i razmjenjivanje informacija o rizicima za sigurnost ovih sistema, kao i događajima koji ugrožavaju njihovu sigurnost.

Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Amira Halilčevića (RMU „Banovići“ d.d. Banovići), Fahrudina Smailagića (UNIS „GINEX“ d.d. Goražde), Stipu Buljana („UNIS-Group“ d.o.o. Ilidža) i Irmu Memić (BH Telecom d.d. Sarajevo).

(Index.ba)