Ministrica Sofić odgovorila: Moratorijem neće biti dovedene u pitanje specijalizacije

82

Amela Sofić, ministrica zdravstva Kantona Sarajevo je reagovala na saopštenje Stranke demokratske akcije u kojem je navedeno da će moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru onemogućiti i specijalizaciju ljekara koja traje četiri godine. Sofić je poručila da specijalizacija predstavlja edukaciju, a ne zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, te da ona neće biti dovedena u pitanje.

“Došlo je do očigledne pogreške u prenošenju činjeničnog stanja. Specijalizacija i subspecijalizacijа je organizirani oblik sticanja teoretskih i praktičnih stručnih znanja i naučnih saznanja prema propisanom programu. Drugim riječima, riječ je o edukaciji tj. specijalističkom usavršavanje zdravstvenih radnika koji imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u struci nakon položenog stručnog ispita, a ne o radnom odnosu na neodređeno vrijeme, i kao takva kategorija neće biti dovedene u pitanje”, rekla je Sofić.

U saopštenju se podsjeća da su sepcijalizacija i subspecijalizacija pravno regulisani Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o specijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije Federacije Bosne i Hercegovine.

Sofić je navela da prema navedenim propisima, odobrenje za specijalizaciju, odnosno subspecijalizaciju daje federalni ministar na osnovu godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija koji donosi na prijedlog kantonalnih ministarstava zdravstva, koje se dostavlja zajedno sa mišljenjem nadležnog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo i zavoda zdravstvenog osiguranja.

Prema riječima minitrice zdravstva Kantona Sarajevo, građani i ljekari su na prvom mjestu dodavši:

“Možemo garantovati da je zdravlje građana na prvom mjestu prilikom provođenja svih politika u zdravstvu. Glavni cilj našeg budućeg djelovanja je povećati sigurnost i kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite. To neće biti ugroženo bilo kakvim iracionalnim mjerama štednje i kontrole, koje bi dovela do nedostatka medicinskih profesionalaca i time bili na štetu građanima, zbog kojih sistem zdravstvene zaštite i postoji.

Međutim, vrlo je važno naglasiti da sistem zapošljavanja u zdravstvu želimo napraviti transparentnim, efikasnim i zakonitim i da smo jasno opredijeljeni za provođenje svih mjera i aktivnosti kojima se zdravstvo u Kantonu Sarajevo dovodi na viši nivo.

Želimo pružiti poštenu priliku mladim i stručnim ljudima, sa visokim stepenom moralnog integriteta i radne etike, koji su željni rada i u potpunosti posvećeni pacijentima i medicinskoj struci. Oni do sada, zbog postojanja ovakvog sistema, nisu bili u mogućnosti pronaći zaposlenje koje zaista i zaslužuju, te su bili prisiljeni u masovnom broju napuštati BiH, i tražiti profesionalni angažman u drugim zemljama.

Ogromna šteta je time nanesena i njima i korisnicima zdravstvene zaštite, koji bi nastavkom ovakve politike ostali bez kompetentnih osoba koje bi ih liječile”.