Sigurnosna situacija: Pogledajte zaključke usvojene na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo

93

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je na hitnoj sjednici više zaključaka povodom sigurnosne situacije u ovom kantonu.

Prvi od zaključaka je da se pokriju videonadzorom izlazi iz Kantona Sarajevo i priključe na postojeće operativne centre po postojećim policijskim upravama,

Videonadzor u policijskim vozilima

* Kompletan digitalni video sistem integrisan u staklu od retrovizora.

* Omogućeno snimanje unutrašnjosti vozila, kao i dešavanja ispred policijskih vozila.

* Po potrebi video sistem se može uključiti i isključiti

* Za snimanje van vozila možemo koristiti izdvojeni bežični mikrofon i kameru

Proširenje upotrebe sistema radio veze

* Korištenje dodatne opreme za rad na sistemu radio veze (radio stanice za prikriveni rad, izdvojeni mikrofoni, “gluhaći”, komunikatori…)

* Upotreba specijalizovanih dispečerskih aplikacija koje pružaju napredne funkcije i integraciju kao i upravljanje svim učesnicima u sistemu radio veze

* Modernizacija pokretnog centra veze u svrhu efikasnije komunikacije, posebno u kritičnim ili vanrednim situacijama

Praćenje policijskih vozila/patrola putem GPS sistema

* Samostalni ili sistem praćenja putem sistema radio veze

* Opcije praćenja u vremenskom intervalu ili na osnovu pređene udaljenosti

Mobilna provjera podataka sa terena

* Provjera podataka sa terena/iz vozila direktno u bazama podataka putem laptop/tablet uređaja

* Povezivanje sa svim dostupnim bazama podataka civilnog registra i policijskih agencija kao

* i sa lokalnim bazama podataka

* Rasterećenje sistema radio veze

* Mogućnost brzog transfera slika ili drugih dokumenata sa terena ili na teren

* Radi provjere ili utvrđivanja identiteta osobe, moći će se skenirati otisak prsta i izvršiti provjera putem AFIS softvera

* Mogućnost skeniranja bar koda sa pasoša odnosno lične karte te provjera u bazi podataka.

DUGOROČNI CILJEVI

Izmjenu zakonskih i podzakonskih akata na višim nivoima, koji se odnose na ovu problematiku teških krađa motornih vozila. U tom smislu iniciramo:

a) izmjenu Krivičnog zakona F BiH, kojim je propisano krivično djelo Teška krađa, u smislu da se krivično-pravna radnja otuđenja motornog vozila izdvoji kao posebno krivično djelo, odnosno krivično djelo sa obilježjem organiziranog kriminala ili kao poseban stav unutar člana 287. KZ-a F BiH, s propisanom najmanjom kaznom zatvora u trajanju od 3 godine.

b) da se pooštre krivično-pravne sankcije, odnosno kazne i da se iste adekvatno izriču, naročito povratnicima u vršenju krivičnih djela.

c) da se izmjeni Pravilnik o upotrebi sile u članu 11. i to :

Član 11.

(Uređaj za prisilno zaustavljenje motornih vozila)

(1) Uređaj za prisilno zaustavljanje motornih vozila je sredstvo koje se sastoji od podloge u koju su usađeni šiljci koji se prolaskom motornog vozila zabadaju u pneumatike i tako otežavaju daljnje kretanje vozila.

(2) Ako policijski službenik nema kod sebe uređaj iz stava (1) ovog člana, za prisilno

zaustavljanje može da koristi zaštitne ograde, specijalna službena vozila, službena vozila, rampe, teretna vozila, građevinske mašine i građevinski materijal.

(3) Uređaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila sa četiri i više točkova može se koristiti radi sprečavanja bjekstva motornim vozilom osobe koja je zatečana u izvršenju krivičng djela, bijega osobe koja je lišena slobode ili za koju je izdata naredba za lišenje slobode, nedopuštenog pristupa vozilom do objekta ili prostora gdje se nalaze osobe ili predmeti koje policijski službenik osigurava, radi sprečavanja dalje vožnje osobe koja je prije toga bila zaustavljana od strane policijskih službenika i nije poštovala naredbu policijskog službenika iz člana 152. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH a koja osoba zbog nepostupanja po naredbi policijskih službenika daljom vožnjom motornim vozilom ugrožava javni saobraćaj i dovodi u opasnost život ljudi ili imovine.

(4) Ispred mjesta na kome je postavljeno uređaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila

na odgovarajućoj udaljenosti pored puta, moraju se postaviti odgovarajuć saobraćajni znaci,

a po potrebi i odgovarajuće svjetlo u skladu s propisima o sigurnosti saobraćaja na

putevima, a u slučajevima hitnosti obavljanja službene radnje uređaj za prisilno zaustavljanje motornih vozila može se postaviti i bez postavljanja gore navedenih odgovarajućih saobraćajnih znakova.

(5) Uređaj za prisilno zaustavljanje motornih vozila sa dva ili sa tri asimetrično postavljena točka (motocikl) može se koristiti radi sprečavanja bijega osobe koja sa navedenog motornog vozila izravno ugrozava život policijskog službenika ili život drugih osoba.

d) da se postupanje po prijavama teških krađa motornih vozila sa obilježjima organizovanog kriminala stavi (propiše) u nadležnost Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH i Federalnoj upravi policije.

2) Izgradnja namjenskog objekta za smještaj Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo

U što skorije vrijeme osigurati adekvatnu i lako dostupnu lokaciju i projektnu dokumentaciju za izgradnju namjenskog višespratnog objekta u kojem bi bili smješteni Ministarstvo u sjedištu, Uprava policije u sjedištu sa svojim organizacionim jedinicama-Ured policijskog komesara s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor uniformisane policije s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor kriminalističke policije s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor za pravne, kadrovske, logističke poslove, edukaciju i analitiku s unutrašnjim organizacionim jedinicama, Sektor za materijalno-finansijske poslove s unutrašnjim organizacionim jedinicama i Treća policijska uprava s unutrašnjim organizacionim jedinicama, te parking prostorom ili podzemnom garažom za smještaj službenih motornih vozila.

3) Uspostava modernog operativno-komunikacijskog centra

* Zahtjeva moderni prostor za smještaj ljudi i opreme koji bi 24 sata bili zaduženi za praćenje sistema radio veze, telefonije, video nadzora i sl.

* Video zid na koji se po potrebi mogu projicirati željeni sadržaji sa dostupnih sistema

* Moderna ICT oprema za kontrolu svih dostupnih sistema sa jednog mjesta

* Centralno mjesto prikupljanja i razmjene svih informacija sa terana

* Povezivanje sa operativnim centrima policijskih agencija ili drugih službi (hitna, vatrogasci, civilna zaštita, gradski prevoz i sl.)

4) Nabavka savremene opreme za videonadzor

Kamere visoke rezolucije sa PTZ opcijama i prilagođene noćnom radu

* Standardizovani i pouzdani prenosni tj. komunikacijski putevi (telekomunikacijska infrastruktura velikih kapaciteta – optika)

* Centralizovan nadzor u operativnom centru i po policijskim upravama/stanicama

* Korištenje ANPR/LNPR video analitičkih sistema i kamera koje u realnom vremenu prepoznaju tablice vozila

* Povezivanje sa videonadzornim sistemima drugih organizacija (vatrogasci, javne kompanije, gradski prevoz, općine, policijske agencije, ambasade, banke, privredni subjekti itd.)

* Nabavka termalnih kamera i dronova sa kamerama visoke rezolucije koje se koriste u posebnim situacijama

5) a) Razvoj telekomunikacijske infrastrukture za potrebe MUP-a KS

* Najveći problem povezivanja svih sistema i objekata MUP-a KS kroz pouzdane i širokopojasne komunikacijske kanale (IP mreža-optička mreža)

* Rješavaju se problemi prenosa slike sa kamera za videonadzor, telefonije, radioveze, kriptozaštite

* Vlastita infrastruktura ili zakup dovoljnih kapaciteta od provajdera telekomunikacijskih usluga