Za 27 socijalno ugroženih porodica Općina Centar plaća smještaj

46

Općina Centar Sarajevo godinama pokazuje senzibilitet prema osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Jedan u nizu takvih primjera je i izdvajanje finansijskih sredstava u svrhu jednokratne novčane pomoći za privremeni smještaj socijalno ugroženih porodica sa prebivalištem na području općine Centar. U ovogodišnjem budžetu Općine Centar Sarajevo za tu namjenu obezbijeđeno je 45.000 KM.

Sredstva sa ovog granta raspoređuje općinski načelnik, na prijedlog Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti, u skladu sa utvrđenim kriterijima, a na osnovu podnesenih zahtjeva.

U toku ove godine za smještaj 27 porodica koje se nalaze u stanju socijalne potrebe utrošeno je 17.800 KM. Prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava za ovu vrstu pomoći potrebno je priložiti ugovor ili izjavu vlasnika stambene jedinice o podstanarskom odnosu sklopljen sa podnosiocem zahtjeva. Pomoć se odnosi na plaćanje troškova smještaja u iznosu do 200 KM mjesečno za porodice koje nemaju riješeno stambeno pitanje ili se privremeno nađu u potrebi za smještajem, a u stanju su socijalne potrebe. Općina na ovaj način može finansirati nužni smještaj najduže u periodu do šest mjeseci.

Prema odredbama Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe, koji je odobrio općinski načelnik, pravo na nužni smještaj mogu ostvariti osobe koje su korisnici stalne novčane pomoći, tuđe njege i lične invalidnine, osobe sa posebnim potrebama i nesposobne za samostalan rad, korisnici dječijeg dodatka, samohrani roditelji koji su korisnici dječijeg dodatka i čija se djeca nalaze na redovnom školovanju do 25 godina života, djeca bez oba roditelja ili bez roditeljskog staranja čiji prihodi domaćinstva ne prelaze 400 KM, porodilje koje nisu u stalnom radnom odnosu kao ni njihovi članovi domaćinstva, penzioneri, stara, bolesna i iznemogla lica preko 65 godina starosti čija primanja u domaćinstvu ne prelaze 400 KM mjesečno.